v r rajesh

Feb 12, 2018

Ogilvy elevates Abhik Santara and VR Rajesh

Santara and Rajesh will drive the agency's transformation agenda forward