krishnapriya ogilvy

May 10, 2010

Adland Rockstars: Krishnapriya Datta

This week's Adland Rockstar is Krishnapriya Datta, senior art director, Ogilvy (Delhi).